Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders

Notice to Limited English Proficient Persons

If you have difficulty understanding English you may request language assistance services for Department information that is available to the public.  These language assistance services are available free of charge.  If you need more information about interpretation or translation services, please call 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) (TTY: 1-800-437-0833), or email us at whitehouseaapi@ed.gov

Or write to:

White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders

400 Maryland Avenue, SW

Washington, D.C. 20202

 

영어 미숙자를  위한 공고

영어를 이해하는 데 어려움이 있으신 경우, 교육부 정보 센터에 일반인 대상 언어 지원 서비스를 요청하실 수 있습니다. 이러한 언어 지원 서비스는 무료로 제공됩니다. 통역이나 번역 서비스에 대해 자세한 정보가 필요하신 경우, 전화번호 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) 또는 청각 장애인용 전화번호 1-800-437-0833 또는 이메일주소 whitehouseaapi@ed.gov 으로 연락하시기 바랍니다.

또는 아래의 주소로 편지를 보내시기 바랍니다.

White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders

400 Maryland Avenue, SW

Washington, D.C. 20202

 

Paunawa sa mga Taong Limitado ang Kaalaman sa English

Kung nahihirapan kayong maintindihan ang English maaari kayong humingi sa nagbibigay ng mga tulong na serbisyo kaugnay ng wika, ng impormasyon ng Kagawaran na nakalaan sa publiko.  Ang mga tulong na serbisyo kaugnay ng wika ay libre.  Kung kailangan ninyo ng dagdag na impormasyon tungkol sa mga serbisyo kaugnay ng pagpapaliwanag o pagsasalin, mangyari lamang tumawag sa 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) (TTY: 1-800-437-0833), o mag-email sa: whitehouseaapi@ed.gov

O sumulat sa:

White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders

400 Maryland Avenue, SW

Washington, D.C. 20202

 

給英語能力有限人士的通知

如果您不懂英語,您可以要求獲得向大眾提供的語言協助服務,幫助您理解教育部資訊。這些語言協助服務均可免費提供。如果您需要有關口譯或筆譯服務的詳細資訊,請致電 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) (聽語障人士專線:1-800-437-0833),或電郵:whitehouseAAPI@ed.gov。 

或寫信到:

White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders

400 Maryland Avenue, SW

Washington, D.C. 20202

 

Thông báo dành cho những người có khả năng Anh ngữ hạn chế

Nếu quý vị có khó khăn trong việc hiểu  Anh ngữ thì quý vị có thể yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho các thông tin của Bộ dành cho công chúng.  Các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ này đều miễn phí.  Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về các dịch vụ phiên dịch hay thông dịch, xin vui lòng gọi số 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) (TTY: 1-800-437-0833), hoặc email: whitehouseAAPI@ed.gov.

Hoặc viết thư gởi đến:

White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders

400 Maryland Avenue, SW

Washington, D.C. 20202

Follow us on Twitter