This is historical material “frozen in time”. The website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work.

Search form

Learn About the Health Insurance Marketplace in Vietnamese

Summary: 
Dr. Tung Thanh Nguyen announces that the Google+ Hangout Series on the Health Insurance Marketplace will continue on Wednesday, November 6, 2013 from 3:00 - 4:00 PM (EST), with the session to be held in Vietnamese.

I’m excited to announce that we will be continuing our Google+ Hangout Series on the Health Insurance Marketplace, with the next session to be held in Vietnamese.  Having come to the United States as a refugee from Vietnam and now providing medical care and conducting research on Asian American health, I know that the Vietnamese community faces challenges in accessing quality health care. One in five Vietnamese Americans lacks health insurance coverage. Vietnamese Americans are also among the highest limited English proficient populations in the nation. Over half, or 53 percent, of all Vietnamese Americans report speaking English less than very well. So, access to information on health care in Vietnamese is critical to increasing health insurance coverage and access to health care among Vietnamese Americans. 

During the Hangout, there will be a live question and answer period with Vietnamese-speaking representatives from the U.S. Department of Health and Human Services. They will respond to your questions and provide information on how to obtain health care coverage through the new Marketplace.

The Vietnamese in-language Hangout will take place on Wednesday, November 6, 2013 from 3:00 - 4:00 PM (EST). We hope you will join us by watching live at a local viewing party or online by joining our Google+ Hangout.  You may also submit your questions in advance by emailing whitehouseaapi@ed.gov or tweeting them to @WhiteHouseAAPI. More information about the in-language Hangouts can be found on the WHIAAPI website, and more information about the Affordable Care Act can be found at HealthCare.gov.

We hope you will join the conversation – in Vietnamese!  Our goal is to bring greater awareness of health care to the AAPI population, so that all people can achieve their full potential for health.

Dr. Tung Thanh Nguyen is a member of the President’s Advisory Commission on Asian Americans and Pacific Islanders. Dr. Nguyen is also Professor of Medicine at the University of California at San Francisco. 

Tìm Hiểu Về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khoẻ bằng Tiếng Việt 

Bởi Bác Sĩ Nguyễn Thanh Tùng

Tôi rất phấn khởi khi tuyên bố là chúng tôi sẽ tiếp tục các đợt Google+ Hangout về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khoẻ, với buổi trình bày kế tiếp sẽ được nói bằng Tiếng Việt.  Sau khi đến Hoa Kỳ với tư cách là người Việt tị nạn và  hiện đang cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và nghiên cứu sức khoẻ của người Mỹ gốc Á Châu, tôi biết rằng cộng đồng Việt Nam hiện đang đương đầu với những khó khăn trong việc tiếp cận sự chăm sóc sức khoẻ có phẩm chất . Một trong năm người Mỹ gốc Việt  không có bảo hiểm sức khoẻ. Người Mỹ gốc Việt cũng thuộc thành phần các sắc dân có trình độ tiếng Anh giới hạn trên toàn quốc. Trên phân nửa, hoặc 53%, người Mỹ gốc Việt cho biết là họ nói Tiếng Anh không khá . Vì thế, việc thu thập tin tức về chăm sóc sức khoẻ bằng Tiếng Việt là điều trọng yếu để gia tăng số người Mỹ gốc Việt có bảo hiểm sức khoẻ và được sự chăm sóc sức khoẻ. 

Trong  chương trình Hangout, sẽ có phần hỏi và đáp trực tiếp với các đại diện nói bang tiếng Việt từ Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ. Họ sẽ trả lời thắc mắc của quý vị và cung cấp tin tức về cách để có được bảo hiểm sức khoẻ qua Thị Trường mới.

Buổi Hangout bằng Tiếng Việt sẽ diễn ra vào Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Mười Mot, 2013 từ 3:00 - 4:00 CHIỀU (GIỜ MIỀN ĐÔNG- EST). Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham gia bằng cách gia nhập Google+ Hangout cùng với chúng tôi để xem phần trình bày trực tiếp được tổ chức tập thể ở địa phương hoặc trên mạng.  Quý vị cũng có thể gởi trước các câu hỏi của mình qua email tại mailto:whitehouseaapi@ed.gov hoặc gởi qua Twitter đến @WhiteHouseAAPI. Để biết thêm tin tức về các Hangout bằng ngôn ngữ bản xứ quý vị có thể vào trang mạng WHIAAPI, và có thêm thông tin về Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Với Lệ Phí Thấp ở HealthCare.gov.

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham gia cuộc đối thoại – bằng Tiếng Việt!  Mục tiêu của chúng tôi là đem lại cho các sắc dân AAPI ý thức cao hơn về việc chăm sóc sức khoẻ , để tất cả mọi người có thể đạt được hết tiềm năng sức khoẻ của họ .

Bác Sĩ  Nguyễn Thanh Tùng là một thành viên trong Uỷ Ban Cố Vấn của Tổng Thống về người Mỹ gốc Á Châu và Đảo Thái Bình Dương. Bác Sĩ Nguyễn cũng là Giáo Sư Y Khoa tại Trường Đại Học California ở San Francisco.