This is historical material “frozen in time”. The website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work.

Search form

Watch Our In-Language Google+ Hangouts on the Affordable Care Act

Summary: 
The importance of educating our communities on the benefits of the Affordable Care Act, the importance of health insurance, and how to enroll through the Health Insurance Marketplaces is invaluable to our communities. That’s why the White House Initiative on Asian American and Pacific Islanders hosted a series of in-language Google+ Hangouts on the Affordable Care Act.

As a community with some of the highest uninsured rates, Asian Americans and Pacific Islanders (AAPIs) across the country will benefit from the Affordable Care Act.

Nearly one in five AAPIs was uninsured prior to passage of the Affordable Care Act. And some of the largest AAPI ethnic communities have uninsured rates higher than the national average, including Korean (one in three), Vietnamese (one in five), and Chinese (one in seven) communities. These communities are also more likely to be limited English proficiency (or LEP), making it especially important to have access to in-language materials to learn about and enroll in the Health Insurance Marketplace.

Two million AAPIs are projected to become insured thanks to the Affordable Care Act. For AAPIs, the law’s benefits will help reduce disparities in both health care and health outcomes through expanded insurance coverage and better access to high-quality health care services. This week, the U.S. Department of Health and Human Services announced that eight out of 10 uninsured Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders may be eligible for financial assistance in the Health Insurance Marketplace.

The importance of educating our communities on the benefits of the Affordable Care Act, the importance of health insurance, and how to enroll through the Health Insurance Marketplaces is invaluable to our communities. That’s why the White House Initiative on Asian American and Pacific Islanders hosted a series of in-language Google+ Hangouts on the Affordable Care Act. This series included Google+ Hangouts in Korean, Vietnamese, and Chinese (Mandarin)

Check out our Korean Google+ Hangout on the Affordable Care Act:

Check out our Vietnamese Google+ Hangout on the Affordable Care Act: 

Check out our Chinese (Mandarin) Google+ Hangout on the Affordable Care Act:

With HealthCare.gov working smoothly, more than 5 million Americans have already signed up for health insurance.

If you or someone you care about is uninsured, it’s not too late to sign up for quality, affordable coverage – but you’ll want to act today and before March 31. If you don’t enroll by March 31, you can’t enroll again until November 2014. Visit HealthCare.gov or call 1-800-318-2596 today to learn more.

Kiran Ahuja is Executive Director of the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders.


저렴한 케어법(Affordable Care Act) 대한 자국어 구글 행아웃을 시청하세요

저자: Kiran Ahuja

비보험률이 가장 높은 커뮤니티들에 속하는 미국 전역의 아시아계 미국인 및 태평양 제도민(AAPI)들은 저렴한 케어법으로 혜택을 받게 됩니다.

거의 다섯 명중 한 명의 AAPI인이 저렴한 케어법이 통과되기 이전에는 보험에 들지 않았습니다. 최대 규모의 AAPI 인종 그룹 몇 몇은 미국 평균보다 더 높은 비보험률을 가지는데 여기에는 한국인(3명중 1명), 베트남인(5명중 1명), 중국인(7명중 1명) 커뮤니티들이 포함됩니다. 이 커뮤니티들은 또한 영어 능력 한계자(또는 LEP)일 가능성이 많아 건강보험 마켓플레이스에 대해 배우거나 등록하기 위한 자료를 모국어로 접하는 것이 특히 중요합니다.

2백만명의 AAPI인들이 저렴한 케어법 덕분에 보험에 들 것이라 예상됩니다. AAPI들의 경우, 이 법안은 확대된 보험 적용과 고품질의 헬스케어 서비스 접근의 개선을 통해 건강 보험과 건강 결과에 있어 격차를 줄이는 혜택을 줄 것입니다.  이번 주, 미국 보건 복지부는 10 명 중 8 무보험 아시아계 미국인, 하와이 원주민, 태평양 섬 주민이 건강 보험 마켓 플레이스에서재정지원을 받을수 있다고 발표했다.

저렴한 케어 법안의 혜택에 관해 커뮤니티 그룹에 교육을 제공하는 중요성, 건강 보험의 중요성 및 건강 보험 시장(Health Insurance Marketplaces)을 통한 등록 방법은 우리 커뮤니티에 아주 소중합니다. 이런 이유로 아시아계 미국인 및 태평양 제도민(AAPI)에 대한 백악관 이니셔티브가 저렴한 케어 법안에 대한 자국어로 진행되는 구글 행아웃 시리즈를 주최하였습니다. 이 구글 행아웃 시리즈는 한국어, 베트남어중국어로  제공됩니다.

HealthCare.gov가 순조롭게 협력함으로써, 5백만명 이상의 미국인들이 이미 건강 보험에 등록했습니다.

귀하나 귀하가 아끼는 누군가가 아직 보험에 들지 않았다면, 고품질의 저렴한 보험에 등록하는 것이 아직 늦지 않았습니다. 하지만 지금 당장 아니면 3 31 전까지는 행동을 취해야 합니다. 그렇지 않으면, 2014년 11월까지 다시 기다려야 합니다. 더 자세히 배우려면 HealthCare.gov또는 1-800-318-2596에 전화 를 오늘 방문해 주십시오.

Kiran Ahuja아시아계 미국인과 태평양 제도에백악관 이니셔티브의 행정 담당관 입니다."


Hãy xem các buổi trình phát về Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp bằng Ngôn ngữ Bản xứ qua Google Hangout

Do Kiran Ahuja trình bày

Là một cộng đồng với tỷ lệ người không có bảo hiểm cao nhất, người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) trong toàn quốc sẽ có lợi từ Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp.

Hầu như một trong năm người AAPI đã không có bảo hiểm trước khi Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp được thông qua thành luật. Một vài cộng đồng thuộc sắc dân AAPI có số dân không có bảo hiểm cao hơn mức trung bình toàn quốc, bao gồm các cộng đồng Hàn Quốc (một trong ba), Việt Nam (một trong năm), và Trung Quốc (một trong bảy).  Các cộng đồng này có lẽ cũng có trình độ Tiếng Anh giới hạn (hoặc là LEP), cho nên việc cung cấp được tài liệu bằng ngôn ngữ bản xứ rất quan trọng để tìm hiểu và ghi danh với Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe.

Dự tính là hai triệu người thuộc sắc dân AAPI sẽ có bảo hiểm nhờ Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp.  Đối với nhóm người AAPI, đạo luật sẽ có hữu ích để giảm thiểu sự chênh lệch về cả hai lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và kết quả sức khỏe do việc nới rộng chương trình bảo hiểm và mức tiếp cận các dịch vụ sức khỏe phẩm chất tốt hơn. Tuần này Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ thông báo rằng 8 trong số 10 người Mỹ không có bảo hiểm gốc châu Á, Hawaii bản địa, và đảo Thái Bình Dương có thể hội đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính trong thị trường bảo hiểm y tế.

Sự quan trọng trong việc giáo dục các cộng đồng của chúng ta về các lợi ích của Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp, cùng với tầm quan trọng của bảo hiểm sức khỏe, và cách thức ghi danh qua Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe, là vô giá đối với các cộng đồng này.  Đó là lý do tại sao Cơ Quan cố vấn của Tòa Bạch Ốc về Người Á Châu và Đảo Thái Bình Dương đã tổ chức các đợt Google Hangout về Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe với Bảo Phí Phù Hợp bằng những ngôn ngữ bản xứ.  Đợt này gồm có các buổi Google Hangout bằng tiếng Đại Hàn, Việt Nam, và Trung Hoa. Hãy nhấn vào link Tiếng Việt để biết thêm chi tiết.                                                                                                

Hiện nay trang mạng HealthCare.gov làm việc suông sẽ, và hơn 5 triệu người Mỹ đã ghi danh mua bảo hiểm.

Nếu quý vị hoặc người thân chưa có bảo hiểm y tế, vẫn không quá muộn để ghi danh mua bảo hiểm phẩm chất với bảo phí phù hợp – tuy nhiên quý vị nên làm ngay trong hôm nay và trước ngày 31 Tháng 3.  Nếu đến ngày 31 Tháng 3, mà không ghi danh, thì quý vị không thể ghi danh cho đến Tháng 11, 2014.   Hãy vào trang mạng HealthCare.gov hoặc gọi 1-800-318-2596 hôm nay để biết thêm chi tiết.

Kiran Ahuja là Giám đốc điều hành của Ban Cố Vấn ​​của Nhà Trắng về người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương.


关注我们有关平价医疗法案的谷歌母语视频群聊

撰文:奇兰。阿胡亚(Kiran Ahuja)

作为一个具有最高未投保比例的社区,在全美的亚太裔美国人(AAPI)将受益于“平价医疗法案”。

在“平价医疗法案”成为法律之前,亚太裔美国人中有将近五分之一的人口没有医疗保险。而某些最大的亚太裔社区的未投保比例超出了全美的平均水平,其中包括韩国裔(三分之一未投保)、越南裔(五分之一未投保)、以及华裔(七分之一未投保)社区。这些社区也更可能是英语能力有限(LEP)的社区,因而尤其重要的是,他们有机会以母语获得相关资料来了解和参加健康保险市场(Health Insurance Marketplace)

预计将会有两百万亚太裔美国人因“平价医疗法案”而获得医疗保险。对于亚太裔美国人而言,因该法律而产生的福利将有助于通过扩大保险覆盖面以及使人们能够更便捷地获得高品质的医疗服务,来缩小在医疗保健和健康状况方面所存在的差距。本周,美国卫生及公共服务部公布消息,亚裔,夏威夷和太平洋岛屿居民没有医疗保险者,十人中有八人可能符合条件,在“医疗保险市场”获得经济资助。

就“平价医疗法案”和取得医疗保险的好处对我们的社区进行宣传教育、以及如何通过“健康保险市场”参保等,对我们的社区而言,都极为宝贵。这一原因促使“白宫亚太裔美国人事务处”举办了一系列针对“平价医疗法案”的谷歌母语视频群聊。该系列包括以韩语越南语中文进行的谷歌视频群聊。

随着HealthCare.gov网站的顺利运行,目前已有500多万美国人签约加入了医疗保险。

如果您或您关心的人士尚未参保,那么现在报名参加高品质的、实惠的保险计划还不会太晚 - 但您今天就需要行动,而不要晚于331。如果您未于331之前参保,则下次要等到2014年11月才能参保。请立即访问HealthCare.gov网站,或拨打:1-800-318-2596了解更多信息。

奇兰。阿胡亚(Kiran Ahuja)现任白宫亚太裔事务处行政主任。


關注我們有關平價醫療法案的谷歌母語視頻群聊

撰文:  Kiran Ahuja奇蘭。阿胡亞(Kiran Ahuja)

作為一個具有最高未投保比例的社區,在全美的亞太裔美國人(AAPI)將受益於“平價醫療法案”。

在“平價醫療法案”成為法律之前,亞太裔美國人中有將近五分之一的人口沒有醫療保險。而某些最大的亞太裔社區的未投保比例超出了全美的平均水平,其中包括韓國裔(三分之一未投保)、越南裔(五分之一未投保)、以及華裔(七分之一未投保)等社區。這些社區也更可能是英語能力有限(LEP)的社區,因而尤​​其重要的是,他們有機會以其母語獲得相關資料來了解和參加健康保險市場(Health Insurance Marketplace)

預計將會有兩百萬亞太裔美國人因“平價醫療法案”而獲得醫療保險。對於亞太裔美國人而言,該法律的好處將有助於透過擴大保險涵蓋範圍及使人們能​​夠更便捷地獲得高品質的醫療服務,來縮小在醫療保健和健康狀況方面所存在的差距。本周,美國衛生及公共服務部公佈消息,亞裔,夏威夷和太平洋島嶼居民沒有醫療保險者,十人中有八人可能符合條件,在「醫療保險市場」獲得經濟資助。

就“平價醫療法案”的好處教育我們的社區、取得醫療保險以及如何透過“健康保險市場”參保等都很重要,對我們的社區而言,這些都極為寶貴。這一原因促使“白宮亞太裔美國人事務處”舉辦了一系列針對“平價醫療法案”的谷歌母語視頻群聊。該系列包括以韓語越南語中文進行的谷歌視頻群聊。

隨著HealthCare.gov網站的順利運行,目前已有500多萬美國人簽約加入了醫療保險。

如果您或您關心的人士尚未參保,那麼現在報名參加高品質的、實惠的保險計劃還不會太晚- 但您今天就需要行動,而不要晚於331。如果您未於331之前參保,則下次要等到2014年11月才能參保。請立即訪問HealthCare.gov網站或撥打:1-800-318-2596了解更多信息。

奇蘭。阿胡亞(Kiran Ahuja) 現任白宮亞太裔事務處行政主任。