DOT State Fair Tractor

Illinois State Fair 2011 parade, photo courtesy IIS Photos - Illinois State Fair photos