POW-MIA Flag Image

A POW-MIA flag flies over the White House, Sept. 16, 2011. (Official White House Photo by Lawrence Jackson)