Monchousia

Monchousia (White Plume), Kansa painting by Charles Bird King, c. 1822