A POW-MIA flag flies over the White House

A POW-MIA flag flies over the White House, Sept. 16, 2011.