President Obama takes group photo with Team Rubicon