Nguyễn Kim Oanh thuộc Bộ Giáo Dục và Kiều Kim Quy thuộc Bộ Y Tế và Nhân Sinh, và Minh Wendt đã chủ trì một buổi Google+ Hangout bằng tiếng Việt về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe vào ngày 6 Tháng Mười Một, 2013 (Hình Ảnh Jason Tengco)

Nguyễn Kim Oanh thuộc Bộ Giáo Dục và Kiều Kim Quy thuộc Bộ Y Tế và Nhân Sinh, và Minh Wendt đã chủ trì một buổi Google+ Hangout bằng tiếng Việt về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe vào ngày 6 Tháng Mười Một, 2013 (Hình Ảnh Jason Tengco)