This is historical material “frozen in time”. The website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work.

Search form

Learning about the Health Insurance Marketplace in Vietnamese

Summary: 
On November 6, 2013, the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders (WHIAAPI) held a Google+ Hangout in Vietnamese to discuss the Health Insurance Marketplace, a whole new way to shop for affordable, quality health coverage.

Department of Education’s Kim Oanh Nguyen and Department of Health and Human Services’ Kimquy Kieu, and Minh Wendt hosted a Google+ Hangout in Vietnamese on the Health Insurance Marketplace on November 6, 2013 (Photo courtesy of Jason Tengco)

Department of Education’s Kim Oanh Nguyen and Department of Health and Human Services’ Kimquy Kieu, and Minh Wendt hosted a Google+ Hangout in Vietnamese on the Health Insurance Marketplace on November 6, 2013 (Photo courtesy of Jason Tengco)

On November 6, 2013, the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders (WHIAAPI) held a Google+ Hangout in Vietnamese to discuss the Health Insurance Marketplace, a whole new way to shop for affordable, quality health coverage. Vietnamese American communities from around the country tuned in. In addition, Vietnamese American community groups gathered at local community centers in California, Louisiana, New Jersey, New York, Pennsylvania, and Texas to participate in the discussion.

The Department of Health and Human Services’ Kimquy Kieu, MD, MPH and Minh Wendt, Ph.D., responded to a broad array of questions about the Health Insurance Marketplace, Topics included eligibility requirements, financial assistance, enrollment dates, consumer assistance programs in local communities, and resources for in-language assistance.

Open enrollment in the Marketplace runs through the end of March 2014. Individuals have until December 15, 2013 to sign up for coverage starting on January 1, 2014. There are a number of ways to shop for coverage in the Marketplace. Individuals can visit HealthCare.gov, call the call center at 1-800-318-2596 (TTY 1-855-889-4325), or use the Find Local Help feature on the website to find people in local communities who are trained to help them understand their coverage options and enroll in a plan.

Two million Asian Americans and Pacific Islanders are projected to become insured thanks to the Affordable Care Act. For Asian Americans and Pacific Islanders, the Affordable Care Act will help reduce disparities in both health care and health outcomes through expanded insurance coverage and better access to quality health care services.  Two million uninsured Asian Americans and Pacific Islanders have new opportunities for coverage through the Marketplace.

The turnout at the Vietnamese-language Hangout and the enthusiasm of the participants highlight the need to engage the Asian American and Pacific Islanders’ limited English proficient community on the Affordable Care Act in the languages they speak. In addition to the Hangout that we held in Korean in August, WHIAAPI plans to hold another Google+ Hangout on the Marketplace in Chinese.

Tuyet Duong is a Senior Advisor at the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders.

Tìm Hiểu Về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khoẻ bằng Tiếng Việt

Tác giả Tuyet Duong

Department of Education’s Kim Oanh Nguyen and Department of Health and Human Services’ Kimquy Kieu, and Minh Wendt hosted a Google+ Hangout in Vietnamese on the Health Insurance Marketplace on November 6, 2013 (Photo courtesy of Jason Tengco)

Department of Education’s Kim Oanh Nguyen and Department of Health and Human Services’ Kimquy Kieu, and Minh Wendt hosted a Google+ Hangout in Vietnamese on the Health Insurance Marketplace on November 6, 2013 (Photo courtesy of Jason Tengco)

Nguyễn Kim Oanh thuộc Bộ Giáo Dục và Kiều Kim Quy thuộc Bộ Y Tế và Nhân Sinh, và Minh Wendt đã chủ trì một buổi Google+ Hangout bằng tiếng Việt về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe vào ngày 6 Tháng Mười Một, 2013 (Hình Ảnh Jason Tengco)

Vào Ngày 6 Tháng Mười Một, 2013, White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders (Sáng Kiến của Toà Bạch Ốc về Người Mỹ gốc Á Châu và Đảo Thái Bình Dương - WHIAAPI) đã tổ chức một buổi Google+ Hangout bằng tiếng Việt để bàn về Health Insurance Marketplace (Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe), một phương cách hoàn toàn mới để mua bảo hiểm sức khỏe có phẩm chất, hợp túi tiền. Các cộng đồng người Mỹ gốc Việt từ khắp nơi trên toàn quốc đã lắng nghe cuộc thảo luận này. Ngoài ra, các nhóm cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã quy tụ tại các trung tâm cộng đồng địa phương ở California, Louisiana, New Jersey, New York, Pennsylvania, và Texas để tham gia trong cuộc bàn luận.

Kiều Kim Quy, MD, MPH thuộc Ban Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh và Minh Wendt, Ph.D., đã trả lời nhiều câu hỏi về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe, các đề tài bao gồm quy định để hội đủ điều kiện, trợ giúp tài chánh, các ngày ghi danh, các chương trình trợ giúp khách hàng tại các cộng đồng địa phương, và các nguồn trợ giúp ngôn ngữ . 

Thời gian ghi danh với Thị Trường diễn ra cho tới cuối tháng Ba 2014. Các cá nhân  có đến ngày 15 Tháng Mười Hai, 2013 để ghi danh mua bảo hiểm có hiệu lựcvào ngày 1 Tháng Giêng, 2014. Có một số cách để mua bảo hiểm trên Thị Trường. Các cá nhân có thể vào trang mạng HealthCare.gov, gọi trung tâm trợ giúp ở số 1-800-318-2596 (TTY 1-855-889-4325), hoặc dùng tính năng Find Local Help (Tìm Sự Giúp Đỡ Tại Địa Phương) trên trang mạng để tìm những người ở các cộng đồng địa phương được  huấn luyện để giúp họ hiểu  các lựa chọn bảo hiểm và ghi danh vào một chương trình.

Hai triệu người Mỹ gốc Á Châu và Đảo Thái Bình Dương theo dự kiến sẽ được bảo hiểm nhờ Đạo Luật Chăm Sóc Phù Hợp Túi Tiền. Đối với Người Mỹ gốc Á Châu và người Đảo Thái Bình Dương, Đạo Luật Chăm Sóc Phù Hợp Túi Tiền sẽ giúp giảm thiểu sự chênh lệch luôn cả về chăm sóc sức khỏe và các kết quả sức khỏe qua bảo hiểm được mở rộng và sự tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phẩm chất.  Hai triệu người Mỹ gốc Á Châu và người Đảo Thái Bình Dương không có bảo hiểm sẽ có các cơ hội mới để có bảo hiểm qua Thị Trường. 

Thành phần tham gia và sự nhiệt thành của những người tham gia buổi Hangout bằng tiếng Việt đã  nhấn mạnh nhu cầu tham gia cần thiết của cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu và người Đảo Thái Bình Dương kém tiếng Anh vào Đạo Luật Chăm Sóc Phù Hợp Túi Tiền bằng ngôn ngữ bản xứ . Ngoài Hangout mà chúng tôi tổ chức bằng tiếng Hàn vào tháng Tám, WHIAAPI dự định tổ chức một buổi Google+ Hangout nữa trên Thị Trường bằng tiếng Trung Hoa.

Tuyết Dương là một Cố Vấn Cấp Cao thuộc Sáng Kiến của Toà Bạch Ốc về người Mỹ gốc Á Châu và người Đảo Thái Bình Dương.